Aktualności

 Start / Aktualności / szczegóły


ITS TYCHY. Ruszyły konsultacje społeczne.

2016-01-25

W Tychach planowane jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS - Intelligent Transportation Systems), który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Aby zwiększyć udział partnerów i społeczności lokalnych w planowaniu projektu systemu ITS, a także, by poznać opinię mieszkańców zapadła decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych.

25 stycznia 2016 r. ruszyły konsultacje społeczne dla projektu ITS Tychy. Potrwają do 12 lutego 2016 r. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie MZUIM w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (II piętro), drogą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (its.sekretariat@mzuim.tychy.pl ), lub za pomocą formularza kontaktowego. Wszystkie niezbędne informacje o systemie ITS Tychy zostały opublikowane na stronie internetowej its.mzuim.tychy.pl Z materiałami zapoznać się można także w siedzibie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w godzinach urzędowania jednostki. Dodatkowo 28 stycznia i 4 lutego br. w godzinach od 9:00 do 16:00, będzie można spotkać się z koordynatorem projektu, celem omówienia ewentualnych wątpliwości i zagadnień.

System ITS - co to jest?

W ramach projektu ITS Tychy powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście - większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści, informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Najistotniejsze jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system będzie mógł zareagować bardzo szybko, wprowadzając priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach. Sercem całego systemu ITS będzie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Tam gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń.

System ITS - wypowiedz się!

System ITS jest jednym ze sztandarowych projektów, jakie w najbliższych latach mają zostać zrealizowane w Tychach. To ogromne przedsięwzięcie, dlatego nim zapadnie decyzja o jego ostatecznym kształcie, ważne jest, by poznać opinie mieszkańców, partnerów oraz społeczności lokalnych. Czym są konsultacje społeczne? To forma dialogu, którą prowadzi urząd z mieszkańcami, by zasięgnąć ich opinii w ważnych kwestiach.

System ITS - konsultacje krok po kroku

KROK 1 Konsultacje społeczne w planowaniu projektu systemu ITS rozpoczynają się 25 stycznia 2016 i będą trwały do 12 lutego 2016. W tym czasie przyjmowane są uwagi i opinie dotyczące projektu. Można je zgłaszać bezpośrednio w siedzibie MZUIM w Tychach przy ul. Budowlanych 59 (II piętro), drogą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej (its.sekretariat@mzuim.tychy.pl), lub za pomocą formularza kontaktowego.

KROK 2 Zebrane uwagi i opinie zostaną poddane ocenie przez powołany do tego celu zespół. Zespół sformułuje rekomendacje dotyczące zebranych w trakcie konsultacji uwag i opinii i przedstawi je do decyzji Prezydentowi Miasta Tychy.

KROK 3 Na podstawie rekomendacji zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Tychy, zostanie opracowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Publikacja sprawozdania nastąpi na stronie internetowej MZUiM i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy i BIP MZUiM do 29 lutego 2016 r.

Konsultacje społeczne prowadzone będą na obszarze Miasta Tychy i uznaje się je za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

  • Więcej informacji o konsultacjach społecznych znajdziesz tutaj tutaj.
  • Architektura systemu (schemat + opis)

    Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2020. Zaplanowano pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5. niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie
    4.5.1.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT) Regionalnego Programu
    Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.